PREKIŲ PIRKIMO INTERNETINĖJE SVETAINĖJE WWW.QUICKSHINE.LT TAISYKLĖS

Patvirtinta

UAB „NAVAKO“ Generalinio direktoriaus

Aurelijaus Naviko

2021 m. lapkričio 22 d.

įsakymu Nr. QS11/22

1.Bendrosios nuostatos

1.1. Prekių pirkimo internetinėje svetainėje www.quickshine.lt taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato UAB „NAVAKO“, juridinio asmens kodas 303329776, buveinės adresas Žygio g. 92, Vilnius, Lietuvos Respublika, registracijos adresas Žygio g. 92, Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono numeriai +370 5 2030444 arba +370 639 12111, elektroninio pašto adresas info@navako.lt (toliau – „Bendrovė“) parduodamų prekių pirkimo internetinėje svetainėje www.quickshine.lt (toliau – „QUICKSHINE.LT“) sąlygas bei tvarką, taip pat Bendrovės ir prekių pirkėjų (toliau – „Pirkėjas (-ai)“) teises, pareigas bei atsakomybę. Šios Taisyklės taikomos visiems asmenims, kurie lankosi QUICKSHINE.LT ir šioje internetinėje svetainėje perka Bendrovės parduodamas prekes.

1.2. Prieš pradėdamas naudotis QUICKSHINE.LT, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Pirkdamas prekes QUICKSHINE.LT Pirkėjas patvirtina, kad sutinka laikytis šių Taisyklių. Pirkėjo patvirtinimu laikomas varnelės uždėjimas prie užrašo „su taisyklėmis susipažinau ir sutinku“.

1.3. Pirkėjas, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis, negali pirkti prekių QUICKSHINE.LT.

1.4. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

1.5. Bendrovės parduodamos prekės, jų savybės ir charakteristikos yra aprašytos QUICKSHINE.LT.

2. Prekės užsakymas ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo tvarka

2.1. Jei Pirkėjas perka prekę QUICKSHINE.LT, jis gali išsiūti užsakymą be registracijos arba užsiregistruoti QUICKSHINE.LT vartotoju. Užsiregistravusiam pirkėjui vėliau pakanka prisijungti suvedus reikalaujamus prisijungimo duomenis.

2.2. Prekės užsakymas atliekamas Pirkėjui suformavus pageidaujamų pirkti prekių krepšelį, patvirtinus sutikimą su šiomis Taisyklėmis, suvedus reikalaujamus kontaktinius duomenis, nurodžius pristatymo vietą (būdą), paspaudus mygtuką „Užsakyti“. Artimiausiu metu UAB Navako darbuotojas susisieks su Pirkėju užsakymo patvirtinimui, o vėliau atsiūs nurodytu e-mail sąskaitą apmokėjimui.

2.3. Prekės pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas gauna patvirtinimą apie tai, kad Bendrovė gavo mokėjimą už užsakytą prekę.

2.4. Bendrovė saugo kiekvieną tarp Pirkėjo ir Bendrovės sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turite teisę pirkti prekes QUICKSHINE.LT šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas, pastebėjęs, kad jo Bendrovei pateiktoje informacijoje yra klaida, gali ištaisyti klaidą pranešdamas apie tai Bendrovei telefono numeriais +370 5 2030444 arba elektroninio pašto adresu info@navako.lt.

3.3. Pirkėjas (jei jis yra laikomas vartotoju, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse) turi teisę atsisakyti sutarties, pranešdamas raštu apie tai Bendrovei per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Šiuo atveju Pirkėjas turi savo jėgomis ir sąskaita grąžinti prekę Bendrovei ar padengti prekės grąžinimo išlaidas. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir grąžinti prekę šiame punkte nustatyta tvarka tik tuo atveju, jei prekės pakuotė yra nepažeista, prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

3.4. Pirkėjas turi ir kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo apmokėti užsakytos prekės kainą, prekės pristatymo ir kitas išlaidas, nurodytas užsakant prekes.

4.2. Pristatant užsakytą prekę, Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku bei priimti prekę.

4.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, kuriuos jis pateikė registruodamasis QUICKSHINE.LT, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti. Priešingu atveju Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią riziką ir pasekmes.

4.4. Pirkėjas turi ir kitas pareigas, numatytas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Bendrovės teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti QUICKSHINE.LT darbui ar stabiliam veikimui, taip pat jei nesilaiko savo įsipareigojimų, Bendrovė gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis QUICKSHINE.LT arba, išskirtinais atvejais, panaikinti jo registraciją. Šiuo atveju Bendrovė neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Bendrovė, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso sustabdyti QUICKSHINE.LT veiklą apie tai nepranešus Pirkėjui.

5.3. Bendrovė gali bet kada vienašališkai pakeisti ar papildyti šias Taisykles. Šiuo atveju Bendrovė neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.4. Bendrovė turi ir kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Bendrovės pareigos

6.1. Bendrovė įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetine svetaine QUICKSHINE.LT.

6.2. Bendrovė turi ir kitas pareigas, numatytas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Prekių pristatymas

7.1. Užsakydamas prekę, Pirkėjas gali pasirinkti, kad prekė būtų pristatoma jo nurodytu adresu (tokiu atveju prekės pristatymo paslauga yra mokama), arba atsiimti prekę vienoje iš Bendrovės prekybos vietų. Prekės pristatymo kaina priklauso nuo užsakymo dydžio ir pristatymo vietos (miesto). Jei Bendrovė sutinka pristatyti prekę ne darbo dieną, pristatymo kaina gali būti didesnė nei pristatant prekę darbo dieną.

7.2. Prekė pristatoma Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas nuo tada, kai Pirkėjas gauna patvirtinimą apie tai, kad Bendrovė gavo mokėjimą už užsakytą prekę.

7.3. Pristačius prekę, Pirkėjas privalo patikrinti jos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje ir/ar siuntos perdavimo-priėmimo akte, laikoma, kad prekės yra tinkamos būklės. Pastebėjęs prekės pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje ir/ar siuntos perdavimo-priėmimo akte ir surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Bendrovė yra atleidžiama nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų.

7.4. Jei Bendrovė neturi reikiamos prekės (-ių) ar dėl kitokių priežasčių negali pristatyti Pirkėjui prekės nurodytu laiku, Bendrovė susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo prekės pristatymo sąlygas. Bendrovė visais atvejais atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

9. Atsakomybė

9.1. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

9.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Bendrovė neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis QUICKSHINE.LT.

9.4. Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, taip pat nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Pirkėjui, jo įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.

9.5. Už naudojantis elektronine parduotuve sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.6. Prekės pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekę ar jos dalį, Pirkėjas apmoka prekės (ar jos dalies) grąžinimo (gabenimo) Bendrovei paslaugą, kurios kaina lygi prekės pristatymo Pirkėjui kainai.

10. Asmens duomenų tvarkymas

10.1. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) yra saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Bendrovė užtikrina, kad QUICKSHINE.LT esančiose užsakymų bei registracijos formose prašoma pateikti asmeninė informacija yra naudojama tik: (A) vykdant Pirkėjo užsakymus; (B) susisiekti su Pirkėju; (C) išrašant sąskaitas; (D) tiesioginės rinkodaros tikslais. Bendrovė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

11. Informacijos siuntimas

11.1. Bendrovė visus pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Bendrovei paštu arba elektroninio pašto adresu info@navako.lt.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

12.3. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.